O Mazurach

Mazurzy jest to ludność pochodząca z Mazowsza, która w XIV i XV w. osiedlała się w państwie krzyżackim, a w XVI i XVII w. osiedlała się w księstwie pruskim. Poprzez brak kontaktu z kulturą polską wytworzyła swoją własną.

Mazurzy od 1525 r. są luteranami i ta religia wpływała na ich życie codzienne. W wyposażeniu domu i w strojach jest widoczna prostota i powaga luterańska. Obrazy posiadają napisy o treści religijnej, meble są utrzymane w ciemnej tonacji, a w stroju świątecznym dominują barwy czarne, brązowe i granatowe. Narzędzia w gospodarstwie i sprzęty domowe do roku 1860 – 1870 były wykonane z drewna, gliny i metalu.

Mazurzy jako mieszkańcy Prus Wschodnich z czasem stali się patriotami pruskimi. W ich domach znajdowały się portrety królów pruskich, pamiątki i dyplomy związane ze służbą wojskową. W życiu codziennym był zauważalny dryl pruski i dyscyplina.

Po wejściu Mazur wraz z Prusami Wschodnimi w skład cesarstwa niemieckiego nastąpił rozwój tego regionu. Związane było to z zakończeniem uwłaszczenia chłopów, doprowadzeniem linii kolejowych, rozwojem sieci dróg bitych, budownictwem murowanym na wsi i rozwojem szkolnictwa oraz kulturą modernistyczną. Pod koniec XIX w. Mazury zatraciły swoją odrębność kulturową. W wyposażeniu domów i gospodarstw znalazły się meble i sprzęty charakterystyczne dla regionów niemieckich. Te procesy unifikacyjne przerwała II wojna światowa i wkroczenie wojsk radzieckich na teren Prus Wschodnich.

Muzeum Mazurskie w Owczarni wpisuje się obecnie w pojednanie polsko – niemieckie. Dostrzegamy problem odrębności etnicznej Mazurów, a jednocześnie nie odmawiamy im się funkcjonowania w państwowości niemieckiej.

Z każdym rokiem zbiory są powiększane i opracowywane, aby zachować dziedzictwo kulturowe tych ziem mazurskich.